Privacybeleid

Privacy statement dr. Erna Beers

 

Dr. Erna Beers, gevestigd te Hilversum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61975931, hecht een bijzonder belang aan de bescherming van persoonsgegevens.

Dit privacy statement legt uit hoe dr. Erna Beers met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

1.      Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de onderstaande categorieën natuurlijke personen van wie dr. Erna Beers persoonsgegevens verwerkt:

a) (potentiële) patiënten;

b) bezoekers aan de praktijk van dr. Erna Beers;

c) bezoekers van de website ernabeers.nl;

d) deelnemers aan bijeenkomsten van dr. Erna Beers;

e) sollicitanten;

f) alle overige personen die met dr. Erna Beers contact opnemen of van wie dr. Erna Beers persoonsgegevens verwerkt, behalve haar eventuele medewerkers.

 

2.      Verwerking van persoonsgegevens

Dr. Erna Beers verwerkt persoonsgegevens die:

a) een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

b) Erna Beers met toestemming van de betrokkene opvraagt bij andere hulpverleners of verwijzers;

c) tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van dr. Erna Beers zijn gegenereerd.

Dit zijn bijvoorbeeld het IP-adres, het surfgedrag op de website (o.a. gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de manier waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;

d) Erna Beers tijdens video- of audio-opnames maakt.

Voor supervisie/opleiding/intervisie maakt dr. Erna Beers soms audio- of video-opnames. Hiervoor vraagt ze altijd vooraf toestemming en desgewenst tekenen patiënt en dr. Erna Beers een contract. Bij het afsluiten van de behandeling, of eerder als de patiënt dit wenst, vernietigt dr. Erna Beers de opname(s).

 

3.      Doeleinden verwerking

Dr. Erna Beers verwerkt persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden:

a) het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de facturatie voor verrichte werkzaamheden;

b) het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

c) het verbeteren van de praktijkwebsite www.ernabeers.nl;

d) het bijhouden van gebruikersstatistieken.

Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website bezoekers bekijken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

e) het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

 

4.      Rechtsgrond

Dr. Erna Beers verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de onderstaande rechtsgronden:

a) toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

b) uitvoering van of voor het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst;

c) een wettelijke verplichting, zoals de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

d) een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

5.      Verwerkers

Dr. Erna Beers kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van dr. Erna Beers persoonsgegevens verwerken.

Dr. Erna Beers sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

 

6.      Persoonsgegevens delen met derden

Dr. Erna Beers deelt persoonsgegevens met derden, als dat voor de behandeling (zoals een verwijzing) of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is.

Dr. Erna Beers deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij dr. Erna Beers bijeenkomsten samen met een andere bedrijven organiseert. In dat geval deelt ze slechts de noodzakelijke contactgegevens.

 

7.      Doorgifte buiten de EER

Dr. Erna Beers geeft geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Als dit toch nodig mocht blijken te zijn, dan zorgt dr. Erna Beers dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

8.      Bewaren van gegevens

Dr. Erna Beers bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Dr. Erna Beers hanteert de onderstaande bewaartermijnen:

a) medische gegevens: minimaal 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

b) (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

c) gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding en/of na het einde van de overeenkomst van opdracht;

d) gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;

e) bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij de bezoeker eerder bezwaar maakt in welk geval we de gegevens vernietigen.

 

9.      Wijzigingen privacy statement

Dr. Erna Beers kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het Privacy statement staat op de website van dr. Erna Beers. Het is verstandig dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u eventuele wijzigingen kent.

 

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht dr. Erna Beers te vragen persoonsgegevens in te zien, te verbeteren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking.

Hierover kunt u contact opnemen met dr. Erna Beers door een e-mailbericht te sturen naar contact@ernabeers.nl.

Ook bij vragen of klachten over de manier waarop dr. Erna Beers persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met dr. Erna Beers door een e-mailbericht te sturen naar contact@ernabeers.nl.

Een klacht wensen wij altijd naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).